پرسشنامه ﭼﺎﺑﮑﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۱۳
نویسندگان دي ﮔﺮوت و مکس
مخفف SCAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Supply Chain Agility Questionnaire

توضیحات تکمیلی

دي ﮔﺮوت و مکس در ﺳﺎل ٢٠١٣ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﺎﺑﮑﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ١٢٨٠ ﻧﻔﺮ از ٤٩٢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ، ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮوش، ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و .. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ١٠ ﺳﻮال ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﺑﮑﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ. دي ﮔﺮوت و مکس (٢٠١٣) ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن را ٠/٩٢٥ ﺗﺎ٠/٩٤٥ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و رواﯾﯽ آن را ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

۲۰۱۴