پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رابینز

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان راﺑﯿﻨﺰ و ﮐﻮﻟﺘﺮ
مخفف ROEQ
نام انگلیسی پرسشنامه Robbins Organizational Entrepreneurship Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ١٩٩٧ توسط راﺑﯿﻨﺰ و ﮐﻮﻟﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٢٢ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر در ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺷﯿﺮﺳﻮار و ﻣﺮزﺑﺎن ﻣﻘﺪم (١٣٩١) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار spss بدست آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٨٨ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن رواﯾﯽ ﺳﻮاﻻت ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سبک شخصیتی رابینز (PSI-II)

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۸۹

پرسشنامه ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۰

پرسشنامه اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۸

پرسشنامه ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ

۱۹۶۳

پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۹۱