پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان اکبری و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ توسط اکبری، شکیبا، ضیائی، مرزبان و رازی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٣٠ گویه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. بیکی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نگرش ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۸۹

پرسشنامه ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۰

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رابینز

۱۹۸۹

پرسشنامه اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۸

پرسشنامه ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ

۱۹۶۳

پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۹۱