پرسشنامه ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان وﻟﺰ و دﯾﻮﯾﺲ
مخفف TCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Thought Control Questionnaire

توضیحات تکمیلی

وﻟﺰ و دﯾﻮﯾﺲ در ﺳﺎل ١٩٩٤ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٢٩ ﺳﻮال ﺑﻮده و ﻫﺪف آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ است. وﻟﺰ و دﯾﻮﯾﺲ (١٩٩٤) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از ٠/٦٩ ﺗﺎ ٠/٧٩ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﺧﺎﻧﯽﭘﻮر، ﺑﺮﺟﻌﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ (١٣٨٩) رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﮑﺮ از راه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ BDI-II، BAI و GHQ-٢٨ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رواﯾﯽ ﺧﻮب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، آنﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش آزﻣﻮن - ﺑﺎز ﺑﺮاي دو ﻫﻔﺘﻪ را ٠/٦٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. آنﻫﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﻧﯿﺰ ٠/٧٣ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴