پرسشنامه ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻓﺮد و عبدالله زاده
مخفف JAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Job Alienation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ داراي ٢٢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻓﺮد و عبدالله زاده (١٣٨٨) ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان از ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺎﺷﺎ (١٣٩٠) ﺟﻬﺖ رواﯾﯽ ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﺳﺌﻮاﻻت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن (ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ) ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ (ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ) ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ضریب آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ در این پژوهش، ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٧٩ گزارش شده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﯽ

۱۳۹۱

پرسشنامه رﺟﺤﺎن رﻏﺒﺖ ﺷﻐﻠﯽ

۱۹۴۴