پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان زاژاﮐﻮوا و همکاران
مخفف ASEBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Academic Self-Efficacy Bilifs Questionary

توضیحات تکمیلی

زاژاﮐﻮوا و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٥) ﻧﺨﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮي از ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﻠﺪﺳﺘﻮن (ﻟﻨﺖ، ﺑﺮوان و ﻻرﮐﯿﻦ ، ١٩٨٦) و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﮐﺎﻟﺞ (ﺳﻮﻟﺒﺮگ، اوبرین، ویلارل، کنل و داویس ، ١٩٩٣) ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ . زاژاﮐﻮوا و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٥) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از: اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ﮐﻼس درس، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ﺑﯿﺮون از ﮐﻼس درس، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در داﻧﺸﮕﺎه و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده و داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﺣﺪود ٠/٧٢ ﺗﺎ ٠/٩٠ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ شکري، طولابی، غنایی و همکاران (١٣٩٠) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي، ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ: اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﻼس ٠/٨٨، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﺮون از ﮐﻼس ٠/٨٥، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در داﻧﺸﮕﺎه٠/٨٣، و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎي ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر، ﺧﺎﻧﻮاده و داﻧﺸﮕﺎه ٠/٧٢.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻌﻠﻢ - فرم بلند

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ درس ﻋﻠﻮم

۱۳۸۳