پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ - ۴۰ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۶۸
نویسندگان جونز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه Irrational Believes Questionnaire - ۴۰ Items

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻮﻧﺰ ٤٠ ﻣﺎده اي در ﺳﺎل ١٩٦٨ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﻧﺰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﺲ (١٩٦٢) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. در اﺻﻞ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﻮاع ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ آن ١٠٠ ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ١٠ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ده ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از: ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺎﯾﯿﺪ از دﯾﮕﺮان، اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺧﻮد، ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان، واﮐﻨﺶ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ، ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﻪ، اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺸﮑﻞ، واﺑﺴﺘﮕﯽ، درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ. ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ آزﻣﻮن در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎدي و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ (١٣٨٤) ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ، ٦٠ ﻣﺎده از ١٠٠ ﻣﺎده آزﻣﻮن را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﺟﻮﻧﺰ (١٩٦٨) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ١٠ ﻋﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﯿﻦ ٤٥/٠ ﺗﺎ ٧٢/٠، ﺿﺮﯾﺐ آزﻣﻮن ـ ﺑﺎزآزﻣﻮن را ﻣﻌﺎدل ٩٢/٠ و رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن آن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ٠/٦١ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻧﯿﻠﺴﻦ و ﻫﻮران (١٩٩٦) و ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن (١٣٧٣) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺑﺎروﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٨١ و ٠/٧٠ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﺼﯿﻒ ٠/٨٥ و ٠/٧٣ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه، ﻋﺒﺎدي و ﻣﻌﺘﻤﺪ (١٣٨٤) ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ ٤٠ ﻣﺎده اي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ و دو ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٧٥/٠ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ٠/٨٠، ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺎﯾﯿﺪ از دﯾﮕﺮان، ٠/٨١، اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺸﮑﻞ، ٠/٧٣ و ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،٠/٧٥ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از روش دو ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮن ٠/٧٦ و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ٠/٨٢، ٠/٨٤، ٠/٧٤ و ٠/٧٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. رواﯾﯽ ﺳﺎزهاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎدي و ﻣﻌﺘﻤﺪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪ. آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ١٠٠ ﺳﻮاﻟﯽ در ﺣﺪود ٠/٨٧ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه نگرش به تغذیه - ۲۶ سؤالی

۱۹۷۹

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵

پرسشنامه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ - ۴۷ سؤالی

۱۹۸۹