پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان ولز و کارترایت هاتون
مخفف MCQ - ۳۰
نام انگلیسی پرسشنامه Meta Cognitions Questionnaire - ۳۰

توضیحات تکمیلی

ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ داراي ٦٥ ﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺰ و ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ ﻫﺎﺗﻮن (١٩٩٧) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎدهﻫﺎ، در ﺳﺎل ٢٠٠٤ ﻧﺴﺨﻪ ٣٠ ﻣﺎده اي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺰ و ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ ﻫﺎﺗﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٩٣ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮي و ﺧﻄﺮ ٠/٩١، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ٠/٩٢، وﻗﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٩٢، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٩٣ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﻓﮑﺎر ٠/٧٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺑﺎزآزﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ٠/٧٥و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ از ٠/٥٩ ﺗﺎ ٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (وﻟﺰ و ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ ﻫﺎﺗﻮن، ٢٠٠٤) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٥ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺖ اﺳﭙﯿﻠﺒﺮگ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٤٣ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺑﺎزآزﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٣ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮي و ﺧﻄﺮ ٠/٥٩، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ٠/٨٣، وﻗﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٨١، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٦٤ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﻓﮑﺎر ٠/٦٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٩١ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮي و ﺧﻄﺮ٠/٨٧، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ٠/٨٦ وﻗﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٨١، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٨٠ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﻓﮑﺎر ٠/٧١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه نگرش به تغذیه - ۲۶ سؤالی

۱۹۷۹

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ - ۴۰ سؤالی

۱۹۶۸

پرسشنامه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ - ۴۷ سؤالی

۱۹۸۹