پرسشنامه ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان یعقوبی و محمدزاده
مخفف O- LIFE
نام انگلیسی پرسشنامه The Oxford- Liverpool Inventory of Feelings and Experiences

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (O- LIFE) شامل ٦٩ گویه می باشد و توسط یعقوبی و محمدزاده (١٣٨٧) ترجمه شده است . در مطالعه یعقوبی و همکاران (١٣٨٧) به ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳـﻲ ﻫـﻢزﻣـﺎن، از اﺟـﺮاي ﻫـﻢزﻣـﺎن ﻣﻘﻴـﺎس ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ (STA) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ٨٠ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت دو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟـﻮاب دادﻧــﺪ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳــﻮن ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . براي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد ٤٣ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي داوﻃﻠـﺐ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ٤ ﻫﻔﺘﻪ دوﺑﺎره آزﻣﺎﻳﺶ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻛـﻞ ﻣﻘﻴﺎس ٠/٨٧ و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي آﺷـﻔﺘﮕﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧـﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸـﻲ، ﺗﺠﺎرب ادراﻛﻲ ﻏﻴﺮﻋﺎدي/ ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺤﺮآﻣﻴﺰ، ﺑﻲ ﻟﺬﺗﻲ درونﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ و ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺰوا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ٠/٥٧، ٠/٧٣، ٠/٥٦، ٠/٧٥ و ٠/٥٨ به دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺗﻤﺎم ﺿﺮاﻳﺐ در سطح ٠/٠٠١ ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدﻧﺪ که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .