پرسشنامه ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ورزﺷﮑﺎر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان رادك
مخفف ABQ
نام انگلیسی پرسشنامه Athlete Burnout Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ورزﺷﯽ در ورزﺷﮑﺎران ﺗﻮﺳﻂ رادك در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ١٥ ﮔﻮﯾﻪ می باشد .آﯾﺰورد ﮔﻮﺗﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠١٠) ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ٤٣٤ داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎي ١، ١٢ و ١٥ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺿﻮح آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي، از ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻧﺘﺎﯾﺞ، رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي را ﻧﺸﺎن داد در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺷﺎﻣﻞ واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ٠/٧٧، ﺣﺲ ﮐﺎﻫﺶ اﺟﺮا٠/٨٥، و ﮐﺎﻫﺶ ارزﺷﻤﻨﺪي در ورزش ٠/٧٥ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﻧﯿﺰ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي دیگر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد (ﮔﻮﺗﺮ و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠١٠) در اﯾﺮان و در ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٣) ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ، و ﺑﺮاي ﺑﺮآورد رواﯾﯽ آن از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪل از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ، و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ٠/٥٨ وارﯾﺎﻧﺲ، ﮐﻞ ﺳﻮاﻻت را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺳﻮاﻻت ﻫﺮ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ٠/٧٧، ﺣﺲ ﮐﺎﻫﺶ اﺟﺮا ٠/٨٠ و ﮐﺎﻫﺶ ارزﺷﻤﻨﺪي در ورزش ٠/٨٢ ﺑﻮد .