پرسشنامه ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان کارور و همکاران
مخفف COPE
نام انگلیسی پرسشنامه Cope Operations Preference Enquiry

توضیحات تکمیلی

ﮐﺎرور، ﺷﯽﯾﺮ و وﯾﻨﺘﺮاب (١٩٨٩) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي را ﺑﺎﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٦٠ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺪار، ﻫﯿﺤﺎنﻣﺪار، و ﮐﻢ ﻓﺎﯾﺪه را در ٥ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ . ﮐﺎرور و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٩) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را در ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ را ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ٠/٤٥ ﺗﺎ ٠/٩٢ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ از ٠/٤٦ ﺗﺎ ٠/٨٦ ﮔﺰارش ﺷﺪ رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ، ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ـ ﺑﯿﺮوﻧﯽ راﺗﺮ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دیدگاه های ﺷﺨﺼﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻼﻟﯽﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٢) ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را از ٠/٨٨ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ـ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺗﺎ ٠/٧٤ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس رﻓﺘﺎري ـ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ . ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ دوﻧﯿﻤﻪﺳﺎزي ﻧﯿﺰ از٠/٨٥ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎري ـ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺗﺎ ٠/٦٧ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ـ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رواﯾﯽ، ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﺳﻮال ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ . ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن داد ﻋﺎﻣﻞ اول ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ـ ﮔﺮاﯾﺸﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (٠/٧٧=r) و ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ـ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (٠/٢١=r) را داﺷﺘﻨﺪ .