پرسشنامه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان سواری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ توسط ﺳﻮاري (١٣٩١) در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪادي از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ADHD ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ . در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮم ٣٥ ﻣﺎده اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ٥ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس داراي رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ . در مطالعه سواری (١٣٩١)، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٥ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺺ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ٩ ﻣﺎده، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎ ٩ ﻣﺎده، ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎ ٧ ﻣﺎده، ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ٥ ﻣﺎده و ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي ﺑﺎ ٤ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٠، و ﺑﺮاي ٥ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺺ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ٠/٨٥، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ٠/٧٢، ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ٠/٨١، ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ٠/٦٨ و ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي ٠/٦٥ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ، ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻮﺷﯿﺎری

۲۰۰۳