پرسشنامه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان ﻟﻮﭼﯿﺎﻧﻮ و همکاران
مخفف TCAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Thought Control Ability Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﭼﯿﺎﻧﻮ، الگرابل، توماس و مارتینز در ﺳﺎل ٢٠٠٥ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٢٣ ﺳﻮال اﺳﺖ. ﺑﺮاﺗﯽ و ﻋﺮﯾﻀﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را در ﺳﺎل ١٣٩٤ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﻟﻮﭼﯿﺎﻧﻮ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٥) وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮ را ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را ٠/٩٢ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٨٨ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ واﮔﺮاي اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺖ، ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺑﺮاﺗﯽ و ﻋﺮﯾﻀﯽ (١٣٩٤) در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ٠/٨٩ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ آن از رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻦ ٠/٥٩- ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد. در رواﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮ

۱۹۹۴

پرسشنامه ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻨﯽ

۱۹۸۶