پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ یا مقیاس حس انسجام

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان آﻧﺘﻮﻧﺴﮑﯽ
مخفف OLQ/SOS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﯾﺎ ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻮﻧﺴﮑﯽ (١٩٨٧) ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم اﺑﺪاع ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻓﺮم ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد: ٢٩ ﻣﺎده اي و ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ١٣ﻣﺎده اي. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪاي را ﮐﻪ در آن ﻓﺮد زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ درك، ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل، و ﻣﻌﻨﺎدار ادراك ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮي ﮐﻪ آﻧﺘﻮﻧﺴﮑﯽ درﺑﺎره ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. آﻧﺘﻮﻧﻮﺳﮑﯽ (١٩٩٣) ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ٠/٧٨ ﺗﺎ ٠/٩٣. در ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﯿﻦ ٠/٧٤ ﺗﺎ ٠/٩١ ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻻرﺳﻮن و ﮐﺎﻟﻨﺒﺮگ ، ١٩٩٩). در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ١٢٤ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داﻣﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ٠/٧٠ ﺗﺎ ٠/٩٥ و ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ٠/٧٠ ﺗﺎ ٠/٩٢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (ارﯾﮑﺴﻮن و ﻟﯿﻨﺪاﺳﺘﻮرم ، ٢٠٠٥). آﻧﺘﻮﻧﻮﺳﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﯾﺘﻢﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (١٣ و ٢٩ ماده ای) ﯾﮑﯽ از ٣ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺎده ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﺑﻌﺪي ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ از ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ (ﻓﺮﻧﺰ، کری و جورگنسون ، ١٩٩٣؛ آﻧﺘﻮﻧﺴﮑﯽ، ١٩٩٣)، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪي از ٣ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ (ﻓﻠﺖ، لسکین، کینون و روپیلا ، ٢٠٠٣). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﮏ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدن، ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﺳﺖ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﻻﻧﻮن و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠٠٤). در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ دارد ﮐﻪ ٧٦/٥% وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٩٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي زﻧﺎن ٠/٩٦ و ﺑﺮاي ﻣﺮدان٠/٩٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (ﻋﻠﯽﭘﻮر و ﺷﺮﯾﻒ، ١٣٩١).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انسجام تیمی

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

۱۹۸۰

پرسشنامه خودشناسی انسجامی

۲۰۰۸

پرسشنامه حس درونی انسجام

۱۹۹۳

توسعه مقیاس خودسنجی

۱۹۸۷

پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

۱۹۹۶

پرسشنامه مقیاس میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی در باشگاه

۱۳۹۴