پرسشنامه ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان چانگ و همکارن
مخفف ELOT
نام انگلیسی پرسشنامه Extended Life Orientation Test

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ چانگ، میدو-الیورز و دزوریلا در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي ١٣ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﯾﯽ (١٣٩٣) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. ﭼﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٩٧) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ٠/٧٧ و ٠/٨٩ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٣ و ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ، دو زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﯾﯽ (١٣٩٣) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آﻟﻔﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٨٣ و ٠/٧١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ رواﯾﯽ واﮔﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽداري دارﻧﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽو رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس درﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۸۵

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وزن

۱۹۹۱

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ

۱۹۸۷

شاخص ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی

۱۹۹۷

پرسشنامه ﺧﻮدراﻫﺒﺮی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ یا مقیاس حس انسجام

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۸۵

پرسشنامه ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻠﻮرادو

۲۰۱۱

پرسشنامه ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ

۲۰۰۶