پرسشنامه ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۶۳
نویسندگان هالپین و کرافت
مخفف HCOCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Halpin Croft Organizational Climate Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ در ﺳﺎل ١٩٦٣ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در آﻏﺎز ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﻣﺎﮐﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺳﭙﺲ در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ٣٢ ﺳﻮال ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺸﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ (١٩٦٣) ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺣﯿﺪري، ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن و دواﯾﯽ (١٣٨٩) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را٠/٨٨ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. آنﻫﺎ رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ و ﭘﺮورش (١٣٨٧) ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﻤﭙﺎي ﻣﻮازي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮات ﻧﻮﺑﺖ اول و دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٨٢اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄ ٠/٠١و ﺑﺎ درﺟﻪ آزادي ٢٨ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ٠/٥٥ و روﺣﯿﻪ ﮔﺮوﻫﯽ٠/٧٥ و ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪﮔﺮي٠/٥٩، ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي٠/٧٣. ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ٠/٦٠ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ٠/٦٨، ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﯿﺮي٠/٢٦ و ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻮذ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ٠/٨٤ ﺑﻮده اﺳﺖ.