پرسشنامه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان اﺳﮑﻨﺪري و ﺑﺠﺎﻧﯽ
مخفف SVS
نام انگلیسی پرسشنامه Spectator Violence in Sports

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان در ورزش توسط اﺳﮑﻨﺪري و ﺑﺠﺎﻧﯽ (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٥ گویه می باشد. اﺳﮑﻨﺪري و ﺑﺠﺎﻧﯽ (١٣٩١) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از روشﻫﺎي رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻮاﻻت و زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ رﺳﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ روي ٣٠ ﻧﻔﺮ از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺑﻪ روش ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ٠/٨١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی