پرسشنامه ﺧﻮدراﻫﺒﺮی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان فیشر و همکارن
مخفف SDL
نام انگلیسی پرسشنامه Self- Directed Learning

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮدراﻫﺒﺮدي در ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺎل ٢٠٠١ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺸر، کینگ و تاگو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدراﻫﺒﺮدي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮔﺎﮔﻠﯿﻤﯿﻨﻮ (١٩٧٧) ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺎﮔﻠﯿﻤﯿﻨﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداي ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (اوﺷﯿﺎ ، ٢٠٠٣). اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٤٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺷﻮﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٢) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮن ٠/٨٢، و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ٠/٧٨، رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ٠/٧١ و ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ٠/٦٠ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. در اﯾﺮان و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ و ﻧﻌﯿﻤﯽ (١٣٩١) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮن ٠/٩٢، و زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ٠/٨٥، رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ٠/٨٧ و ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ٠/٨٤ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳﺎزه و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

شاخص ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی

۱۹۹۷

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻠﻮرادو

۲۰۱۱