پرسشنامه ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان ﺷﻬﺮاﺑﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ
مخفف JAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Job Adjustment Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﺷﻬﺮاﺑﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ (١٣٩١) ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﻐﻠﯽ دﯾﻮﯾﺲ و ﻻﻓﮑﻮاﯾﺴﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﻐﻠﯽﮐﺮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٣٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻔﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. ﺷﻬﺮاﺑﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ (١٣٩١) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ. وي آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ٠/٨٤ گزارش ﻧﻤﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ

۱۳۸۸

پرسشنامه رﺟﺤﺎن رﻏﺒﺖ ﺷﻐﻠﯽ

۱۹۴۴