پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۹
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان واکر و همکارن
مخفف HPLP
نام انگلیسی پرسشنامه Health Promoting Lifestyle Profile

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎءدﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ را واﮐﺮ، سیچریست و پندر (١٩٨٧) ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ ٤٩ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ٦ ﺑﻌﺪ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ واﮐﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٩٧) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٩٤ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﮐﺮ و ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﯿﻦ ٠/٨٨ ﺗﺎ ٠/٩٠ را ﺑﺮاي ٦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﭼﻮ، جی، چو و چو (٢٠١٣) ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺴﺎ را ٠/٩١ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﯾﺮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻤﺪي زﯾﺪي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٠) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ اﺑﺰار ٠/٨٢ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ از ٠/٦٣ ﺗﺎ ٠/٩١ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ـ ﺑﺎزآزﻣﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺛﺒﺎت ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آن ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﻣﺪل ٦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﻮﯾﺎي ﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻮد. در ﭘﮋوﻫﺶ محمدی زیدی، پاکپور حاجی آقا و محمدی زیدی (١٣٩٠) ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﯾﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ٥٢ ﺑﻪ ٤٩ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد. ﺗﻌﺪاد ٣ ﺳﻮال در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ از ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺣﺬف ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ

۱۹۹۰