پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وزن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان کلارک و همکارن
مخفف WELSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Weight Efficacy Life Style Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وزن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼرك و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٩١) ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﻣﻬﺎرﮔﺮي ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﭼﺎق در ﺟﺴﺘﺠﻮي درﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﺑﺰار ﺧﻮدﮔﺰارشدﻫﯽ ٢٠ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﺧﻮدداري از ﺧﻮردن را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻼرك و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٩١) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ٤٠ ﺳﻮاﻟﯽ روي ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١٦٢ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ٥ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ٥ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض ﺷﺪه ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ٢٠ ﮔﻮﯾﻪ از ٠/٦٢ ﺗﺎ٠/٩٢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ (آﻟﻔﺎ) ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ٠/٧٦ و ٠/٨٣، ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ٠/٨٧ و ٠/٩٩، ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ٠/٨٢ و ٠/٨٤، ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ٠/٧٠ و ٠/٧٩، ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ٠/٩٠ و ٠/٨٩ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻣﻮرد رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮات ﮐﻞ آن ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﻣﻬﺎرﮔﺮي ﺧﻮردن (ESES) ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ٠/٦٧ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، ﺧﺪاﭘﻨﺎﻫﯽ، و ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎدقﭘﻮر (١٣٨٧) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي، ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ، دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ﻓﺸﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد. ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺑﯿﻦ ٠/٧١ ﺗﺎ٠/٧٨ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۸۵

پرسشنامه ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۹۷

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ یا مقیاس حس انسجام

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۸۵

پرسشنامه ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ

۲۰۰۶