پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶجهت‌گیری اخلاقی در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان میلتیادیس و همکاران
مخفف MOSPEQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶ جهت گيري اخلاقي ورزشي ﺗﻮﺳﻂ ميلياتيس و همکاران(٢٠١٠) ارائهﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶجهت-گيري اخلاقي ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ١٤ﺳﻮالﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ میزان جهت‌گیری اخلاقی در ورزش از ابعاد مختلف (اخلاق وظیفه‌شناسی، اخلاق غایت شناسي) را ارزيابي كند. در پژوهش فراهانی و ایرجی نقندر (١٣٩٤) روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از روش استاندارد ترجمه- باز ترجمه تائید شد. بدین ‌صورت كه ابتدا پرسشنامه توسط متخصصان زبان انگليسي به فارسي ترجمه و پس‌ از آن دوباره به انگليسي برگردانده شد. سپس با تطبيق متون ترجمه ‌شده و متن اصلي، پرسشنامه نهايي تدوين و در اختيار ده تن از استادان متخصص مديريت و روانشناسي ورزش قرار گرفت و با اعمال ‌نظرهای اصلاحي آن‌ها در نهایت پرسشنامه نهايي تدوين ودربين نمونه آماري توزيع شد. پایایی پرسشنامه هم باسنجش آلفاي کرونباخ ارزیابی شد. آلفاي کرونباخ کلا بزار که نشانگر انسجام درونی آن است ٠/٧٢ بود که بیانگر پایایی خوب این پرسشنامه هست.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری تعهد ورزشی