پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶشناسایی و اولویت‌بندی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان سيد عامري و همكاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶشناسایی و اولویت‌بندی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش ﺗﻮﺳﻂسيد عامري و همكاران (١٣٨٨) ارائهﺷﺪ. ﺷﺎﻣﻞ١٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش را شناسایی و اولویت‌بندی كند. در پژوهش سيد عامري و همكاران (١٣٨٨) روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط اساتید مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه در يك مطالعه مقدماتي با استفاده از آلفای کرونباخ ٨١% به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی