پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ استراتژی های بلوغ سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان افشار
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ استراتژی های بلوغ سازمانی ﺗﻮﺳﻂ افشار (١٣٩٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ استراتژی های بلوغ سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٣٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ استراتژی های بلوغ سازمانی را ارزیابی کند. در پژوهش افشار (١٣٩٤) جهت سنجش روایی این پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده‌ شده است که توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. برای تعیین روایی ابزارهای اندازه‌گیری این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بررسی عوامل مؤثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی به‌دفعات در اختیار اساتید راهنما و مشاور و سایر اساتید قرار گرفت و پس از دریافت نظرات و اصلاحات لازم، پرسشنامه نهایی بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی، آموزشی، فیزیکی و روانی برای پاسخگویان آماده شد. در پژوهش افشار (١٣٩٤) پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه‌شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰