پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تأثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت‌ها

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان ابتكاری و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶتأثیر اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شرکت‌ها ﺗﻮﺳﻂ ابتكاري و همکاران(١٣٩٣) ارائهﺷﺪ. مقياس سنجش هويت ورزشي شامل ٣٢ سوال مي باشد كه فرد با پاسخ دادن به آن مي تواند تأثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شرکت‌ها (اهداف عمومي شركت، اهداف بازاريابي شركت، اهداف رسانه‌ای شركت، اهداف شخصي، موفقيت تجاري و مالي) ارزيابي كند. در پایان‌نامه ابتكاري (۱۳۹۳) روایی صوری این پرسشنامه مورد تائید دو تن از اساتید گروه مدیریت قرار گرفت. به‌منظور محاسبه پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن را ﺑﺪﯾﻦﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ: زير مقياس اهداف عمومي شركت۶۸%، زير مقياس اهداف بازاريابي شركت۵۵%، زير مقياس اهداف رسانه اي شركت ۵۹%، زير مقياس اهداف شخصي۶۹% ، زير مقياس موفقيت تجاري و مالي۶۳% گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای