پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ترس از درد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان مک نیل و راین واتر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶترس از دردﺗﻮﺳﻂمک نیل و راین واتر (١٩٩٨) ارائهﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ترس از درد ﺷﺎﻣﻞ ٢٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦدادن به آن مي توان دترس از در داز خرده مقياس مختلف (درد شدید، درد خفیف، درد پزشکی و دندانپزشکی، درد تزریق) را اندازه گيري كند. در پژوهش والا و همکاران (١٣٩١) به‌منظور تعیین روایی همگرای مقیاس، همبستگی آن با مقیاس نشانگان اضطرابی درد و مقیاس حساسیت اضطراب محاسبه شد که همبستگی مثبت و معنادار (بین ٠/١٠٤ تا٠/٣٩٢) نشان‌دهنده روایی همگرای مقیاس بود.براي تعيين اعتيار مقياس با استفاده از روش ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎيﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن ترس از درد راﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش دادﻧﺪ:زير مقياس درد شدید٠/٨٣، زير مقياس درد خفیف ٠/٨٠، درد پزشکی و دندانپزشکی ٠/٧٦ ، درد تزریق ٠/٨٩.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴