پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ دستیابی به هدف در ورزشکاران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان ايرجي نقندر و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶدستيابي به هدف در ورزشكاران ﺗﻮﺳﻂ ايرجي نقندر و همکاران(١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ دستيابي به هدف در ورزشكاران ﺷﺎﻣﻞ ١٢ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ميزان تمايل ورزشكاران براي دستيابي به هدف از ابعاد مختلف (تسلط و عملكرد) را اندازه گيري كند. در پژوهش ايرجي نقندر و همكاران (۱۳۹۲) روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفته است. درخصوص روایی ساختاري وبراساس میزان روابط، تمامی سؤالات رابطه معناداري باعامل‌ها داشتند و توانستند پیشگوي خوبی براي عامل خود باشند. روايي ملاكي بامحاسبه ضريب همبستگي مقياس اميد اسلامي و مقياس اميد اشناي در مورد تائید قرار گرفت. مقادير آلفاي كرونباخ براي اين پرسشنامه به‌صورت كلي ۸۲/۰ و براي خرده مقیاس‌های تسلط و عملكرد به ترتيب ۷۲/۰ و ۷۹/۰ به دست آمد كه نشان‌دهنده پايايي بسيار خوب اين ابزار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای

۱۳۹۳

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه‌های ورزشی

پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران

۲۰۰۷

پرسشنامه رفتارمصرفی ورزشکاران

۱۳۹۶

پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی منابع تسهیلاتی تأثیرگذار بر موفقیت ورزشکاران

۱۳۹۲

پرسشنامه عوامل تاثیرگذاربرفرارمالیاتی درورزشکاران ومربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴