پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ذهن آگاهی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۴
نویسندگان دینات و همکاران
مخفف MIS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶ ذهن آگاهی ورزشی ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ دینات و همکاران(٢٠١٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس سنجش ذهن آگاهي ورزشي ﺷﺎﻣﻞ ١٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ذهن آگاهی در محیط ورزشی از ابعاد مختلف (آگاهی، عدم قضاوت، تمرکز مجدد) اندازه گيري كند. در پژوهش حمایت‌طلب و همکاران (١٣٩٥) روایی صوری و محتوایی، با استفاده از نظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎيﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮحﮔﺰارش دادﻧﺪ: زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس آگاهی٧٩/٠،زير مقياس عدم قضاوت٠/٨٦، زير مقياس تمرکز مجدد٠/٨٣.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی