پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان علی دوست قهفرخی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس سنجش راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ﺗﻮﺳﻂ علی دوست قهفرخی و همکاران (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ﺷﺎﻣﻞ٤٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی (استعداديابي و آموزش‌ و پرورش ورزشكاران، هماهنگي و ارتباطات، مديريت و برنامه‌ریزی، بودجه و امور مالي، پيشرفت مربيان و نيروي انساني، تجهيزات سخت‌ افزاری، مسابقات و اردوهاي ورزشي، انگيزش و حمايت از منابع انساني) اندازه گيري كند. در پژوهش علی دوست قهفرخی و همکاران (١٣٩٣) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید مورد تائید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یاقابلیت اعتمادآن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که مقدار آن ٠/٩٤ به دست آمد. دانلود پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ راهکارهای پیشرفت ورزش

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی