پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رجحان های زود / دیر خوابیدن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان اسميت و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رجحان های زود / دیر خوابیدن ﺗﻮﺳﻂ اسمیت و همکاران (١٩٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ١٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رجحان افراد برای فعالیت‌های مختلف (فعالیت عمومی، جهت‌گیری بامدادی، جهت‌گیری شامگاهی) را اندازه گيري كند. در پژوهش رجبی (١٣٨٩) ضرایب همگرا بین مقیاس رجحانهای زود / دیرخوابیدن و خرده مقیاس‌ها از ٠/٥٧ تا ٠/٨٣ می‌باشد. روایی هم‌ زمان مقیاسرحجانهای زود / دیرخوابیدن با پرسشنامه جهت‌گیری بامدادی - شامگاهی ٠/٤٠ -، با جهت‌گیری فعالیت عمومی ٠/٣٠- ، جهت‌گیری بامدادی ٠/٣٣- و جهت‌گیری شامگاهی ٠/٢٩- به‌ دست‌آمده است که همه ضرایب معنی‌دارند. بنابراین مقیاس از روایی قابل قبولی برخوردار است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ٠/٧٦ به دست آمد. دانلود پرسـشنامه ﺳﻨﺠﺶ رجحان های زود / دیر خوابیدن

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رجحان شغلی