پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌ دبستانی در بازی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان کاپلن و رابین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌ دبستانی در بازی ﺗﻮﺳﻂکوپلن و رابین (١٩٩٨) ارائه ﺷﺪ. ﺷﺎﻣﻞ ١٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رفتار کودکان پیش‌ دبستانی در بازی (بازی فعال، بازی انفرادی هدفمند، بازی منفعل) ارزيابي كند. کاپلن و رابین (١٩٩٨) پایایی مقیاس PPBS را به شیوه توافق بین کد گذاران محاسبه کردند که میزان ضریب کاپای کوهن معادل ٠/٨٣ به دست آمد. در مطالعه دوم به بررسی تحلیل عاملی و اعتبار همگرایی و پایایی مقیاس ساخته‌شده پرداختند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

مبانی نظری بازی های رایانه ای

مبانی نظری بازی های رایانه ای

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

۱۳۸۶

مبانی نظری بازی های ریتمیک

پرسشنامه بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند

۱۳۹۴

پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

۱۳۸۷

بازیابی خستگی/ خستگی مفرط شغلی

۲۰۰۵