پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪﺑﻬﺮه وری در کار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان مارکوس و همکارن
مخفف CWBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Counter productivity Work Behavior Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﻣﺎرﮐﻮس، اسچولر، قول و هومپفنر در ﺳﺎل (٢٠٠٢) اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮي را ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻓﺮم اﺻﻠﯽ آن داراي ٧٤ ﺳﻮال اﺳﺖ. نظری آنامق، قدسی، شیفا عابد و فرزاد (٢٠١٥) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ١٠ ﺳﻮال آن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮم ٦٤ ﺳﻮاﻟﯽ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﻮس و همکاران (٢٠٠٢) ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪﺑﻬﺮه وري اﻧﺠﺎم داد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮده و رواﯾﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آزﻣﻮن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪﺑﻬﺮه وري را مارکوس ٠/٨١ ﺑﺪﺳﺖ آورد و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٠/٧٠ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠١٥) اﻧﺠﺎم داد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ٦٠ ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﻮن ﺿﺪﺑﻬﺮه وري ﺑﺮ روي آنﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ و زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠١٥).