پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سرسختی ذهنی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان کاشانی و همکاران
مخفف SMTQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سرسختی ذهنی ورزشی ﺗﻮﺳﻂکاشانی و همکاران(١٣٩٤) ارائهﺷﺪ، توسط شیر و همکاران (٢٠٠٩) تدوین گردیده است. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سرسختی ذهنی ورزشی ﺷﺎﻣﻞ١٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪآن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ سرسخت یذهنی ورزشی از ابعاد مختلف (اطمینان، پایداری، کنترل) را اندازه گيري كند. در پژوهش کاشانی و همکاران (١٣٩٤) روایی محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید مورد سنجش قرار گرفت و تائید گرفت. همچنین روایی سازه پرسشنامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با به دست آمدن سه خرده مقیاس به تائید رسید. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن برای تمامی ابعاد بالای ٠/٧٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی