پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین – فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان تري و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سياهة اعتياد به تمرين – فرم كوتاه تري و همكاران (٢٠٠٤) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ سياهة اعتياد به تمرين – فرم كوتاه ﺷﺎﻣﻞ ٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ علائم اعتياد به تمرين در افراد را اندازه گيري كند. در پ‍ژوهش خواجوي و همكاران (۱۳۹۲) روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد آزمايش قرارگرفته است سزابووگريفيث (۲۰۰۷) روايي هم‌زمان اين مقياس را با محاسب هضريب همبستگي با نمره آزمون‌های سياهه تمرين اجباري و مقياس وابستگيبه تمرين تأييدكردند. همچنين در پژوهش خواجوي و همكاران (۱۳۹۲) براي پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و مقدار اين ضريب براي اين پرسشنامه ٠/٨٢ به دست آمد كه حاكي از پايايي خوب اين پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تمرین ویبریشن

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

۱۹۹۶

پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺳﺨﺖروﯾﯽ - فرم کوتاه

۱۹۸۲