پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان محمد علي و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر ﺗﻮﺳﻂ محمد علي و همكاران (١٣٩١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ٣٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر (تأسيسات، اطلاعات و جذابيت، عملکرد و قدمت تيمها، زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی، پيروزي نيابتي، حضور و حمایت، تعامل و گریز، هيجان) اندازه گيري كند. در پژوهش علی محمدی و همکاران (١٣٩١) اعتبار ظاهری و محتوایی این پرسشنامه توسط متخصصان و اساتید دانشگاه مورد تائید قرار گرفت. برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کل پرسشنامه ٠/٨٣ و تجانس درونی پرسش‌نامه ٠/٨٩ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه دست برتری یا ترجیح دستی

۱۹۶۷