پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان حمايت طلب و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر برمشاركت ورزشي جوانان ﺗﻮﺳﻂ حمايت طلب و همكاران (١٣٩٣) ارائهﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر مشاركت ورزشي جوانان ﺷﺎﻣﻞ ٢٢ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عوامل مؤثر برمشاركت ورزشي جوانان (سلامت شناختي، سلامت اجتماعی، سلامت روانی، سلامت زیستی) را اندازه گيري كند. در پژوهش دکتر حمایت طلب و همکاران روایی این پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان دانشگاهی تائید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٧٦ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی