پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان وویسچکی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین ﺗﻮﺳﻂ وویسچکی و همکاران(٢٠٠٩) ارائه ﺷﺪ. ﺷﺎﻣﻞ ١٥ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ابعاد مختلف انتظارت از پیامدهای تمرین(جسمانی، اجتماعی، خودارزیابی) را اندازه گيري كند. در پژوهش خواجوی و سهرابی دهاقانی (١٣٩٣) روایی محتوایی، با استفاده از نظر کارشناسان و اساتید مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد. روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با بدست آمدن سه خرده مقیاس تایید گردید. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن برای تمامی ابعاد بالای ٠/٨٠ بدست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تمرین ویبریشن

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین – فرم کوتاه

۲۰۰۴