پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺒﺮ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان خرمائی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻣﺎئی، ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ١٣٩٣ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ٢٥ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد . ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٣) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن ٠/٨٤، ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ٠/٦٧، رﺿﺎﯾﺖ ٠/٦٠، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ٠/٦١، درﻧﮓ ٠/٦٨. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ٥ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن، ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ، رﺿﺎﯾﺖ، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و درﻧﮓ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ٥ ﻣﻮﻟﻔﻪ ٥٢ درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهدف یشرفت

۱۹۹۷

ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ترس از حرکت

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

۱۳۹۲