پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ درس ﻋﻠﻮم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان اکبری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ١٣٨٣ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﮐﺒﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ٢٨ ﺳﻮال اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ درس ﻋﻠﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺒﺮي (١٣٨٣) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد. ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻌﺎدل ٠/٩٢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ٣٠ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات اراﺋﻪ ﺷﺪه ، اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۲۰۰۵