پرسشنامه ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان خشوعی و همکارن
مخفف SHQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sense of Humor Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ توسط ﺧﺸﻮﻋﯽ، ﻋﺮﯾﻀﯽ و آﻗﺎﯾﯽ (١٣٨٨) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٥ گویه می باشد. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺸﻮﻋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٨) ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ده ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻮاﻣﻞ از روش ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ وارﯾﻤﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺸﻮﻋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٧) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ (ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ) ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ، ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ٠/٧٤ ﺗﺎ٠/٨٠ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد، و ٠/٩٢ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ٢١ روز، ﺑﯿﻦ ٠/٧٧ ﺗﺎ ٠/٨٩ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد و ٠/٦٨ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴