پرسشنامه ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان ﮐﺎﻟﮑﻮﯾﺖ
مخفف POJQ
نام انگلیسی پرسشنامه Perceived Organizational Justice Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراك ﺷﺪه داراي ٢٠ ﻣﺎده اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻟﮑﻮﯾﺖ (٢٠٠١) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎﻟﮑﻮﯾﺖ (٢٠٠١) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﻫﺮﯾﮏ را ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﮐﺮد. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﯿﺦ ﺷﺒﺎﻧﯽ و رﺟﺒﯽ (١٣٩٠) ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراك ﺷﺪه از روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗﻨﺼﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ٠/٩١ و ٠/٨٧ ﻋﺪاﻟﺖ روﯾﻪاي ٠/٧٩ و ٠/٧٧ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدي ٠/٩٠ و ٠/٩٠ و ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪاﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ٠/٩١ و ٠/٨٩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ. ﻋﺮب ١٣٩٠رواﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺠﻪ ﺗﮏ ﻣﺎده اي (ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ روﯾﻪاي، ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ، ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدي و ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ) ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ روي ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪاي از ١ (ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ) ﺗﺎ ٥ (ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد) ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس (ﻋﺪاﻟﺖ روﯾﻪاي، ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ، ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدي و ﻋﺪاﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ) و ﺳﻮال ﮐﻠﯽ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪاﻟﺖ روﯾﻪاي و ﺳﻮال ﮐﻠﯽ ٠/٧٩ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨٥ و ٠/٧٦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﺳﻮال ﮐﻠﯽ ٠/٨٩ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٩٣ و ٠/٨٤ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و ﺳﻮال ﮐﻠﯽ ٠/٧٠ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٩١ و ٠/٨٤ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪاﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﻮال ﮐﻠﯽ ٠/٧٩ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨٩ و ٠/٧٥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸

پرسشنامه ادراک ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

۱۹۹۸

نظرسنجی خودادراکی پی ریت و منداگلیو

۱۹۹۵

پرسشنامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش

۱۹۹۲

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد

۲۰۰۱