پرسشنامه ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۴
نویسندگان ﻗﺮاﻧﻔﻠﻪ و طرفدار
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮاﻧﻔﻠﻪ و طرفدار (٢٠١٤) ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ١٠ ﻣﺎده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻗﺮاﻧﻔﻠﻪ و طرفدار (٢٠١٤) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٨٣ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻي آن دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ از AVE و آزﻣﻮن ﭼﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو آزﻣﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رواﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﭼﺎﺑﮑﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

۲۰۱۳