پرسشنامه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۴
نویسندگان ﻗﺮاﻧﻔﻠﻪ و طرفدار
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻗﺮاﻧﻔﻠﻪ و طرفدار (٢٠١٤) ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ٦ آﯾﺘﻢ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزاري ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزاري ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﯾﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻗﺮاﻧﻔﻠﻪ و طرفدار (٢٠١٤) ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٩٢ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻي آن دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از آزﻣﻮن ﭼﻦ و AVE اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رواﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ.