پرسشنامه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان ﻃﺎﻫﺮﭘﻮر ﮐﻼﻧﺘﺮي و ﻃﯿﺒﯽ ﻃﻠﻮع
مخفف CRMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Customer Relationship Management Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻫﺮﭘﻮر ﮐﻼﻧﺘﺮي و ﻃﯿﺒﯽ ﻃﻠﻮع (١٣٨٩) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ٣٠ ﻣﺎده اﺳﺖ. در مطالعه ﻃﺎﻫﺮﭘﻮر ﮐﻼﻧﺘﺮي و ﻃﯿﺒﯽ ﻃﻠﻮع (١٣٨٩)، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺎدهﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﺻﻼح و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن از ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٩٣ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.