پرسشنامه ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۷۸
نویسندگان ﺷﻬﯿﻢ و ﯾﻮﺳﻔﯽ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ داراي ٢٤ ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﯿﻢ و ﯾﻮﺳﻔﯽ (١٣٧٨) ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه است. ﺷﻬﯿﻢ و ﯾﻮﺳﻔﯽ (١٣٧٨) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه ﺣﺎﮐﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﺮس، رﻓﺘﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮاﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٨٠ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ: ٣ ﺳﺎﻟﻪ ٠/٨٢، ٤ ﺳﺎﻟﻪ ٠/٧٨، ٥ ﺳﺎﻟﻪ ٠/٨٠ و ٦ ﺳﺎﻟﻪ٠/٨١ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (CDI)

پرسشنامه ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪی ﮐﻮدﮐﺎن

۱۹۸۲

پرسشنامه ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ - ﮐﻮدﮐﺎن

۲۰۰۶