پرسشنامه ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻠﻮرادو

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان وﯾﻠﮑﺎت و همکاران
مخفف CLDQ
نام انگلیسی پرسشنامه Colorado Learning Difficulties Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻮرادو ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻠﮑﺎت، بونادا، ریدل و همکاران (٢٠١١) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه است. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ٢٠ آﯾﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. وﯾﻠﮑﺎت و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠١١) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﮐﻞ ﺳﻮالﻫﺎ را ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٩٥ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. رواﯾﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺧﻮاﻧﺪن ٠/٦٤، رﯾﺎﺿﯽ ٠/٤٤، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٦٤، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٦٤ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ٠/٣٠ (وﯾﻠﮑﺎت و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠١١؛ ﺣﺎﺟﻠﻮ و رﺿﺎيی ﺷﺮﯾﻒ، ١٣٩٠). در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از دو روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دورﻧﯽ و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﮐﻞ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺧﻮاﻧﺪن ٠/٨٨، رﯾﺎﺿﯽ ٠/٧١، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٨٣، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٥٨، ﻓﻀﺎﯾﯽ٠/٧٢ و ﮐﻞ ٠/٩٠ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن - ﺑﺎزآزﻣﻮن ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: ﺧﻮاﻧﺪن ٠/٩٣، رﯾﺎﺿﯽ ٠/٨٧، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٨٩، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٠/٨٤، ﻓﻀﺎﯾﯽ ٠/٨٢ و ﮐﻞ ٠/٩٤ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻠﻮرادو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪي ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (ﺣﺎﺟﻠﻮ و رﺿﺎﯾﯽﺷﺮﯾﻒ، ١٣٩٠).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

شاخص ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی

۱۹۹۷

پرسشنامه ﺧﻮدراﻫﺒﺮی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن

۲۰۰۱