پرسشنامه ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان اﺳﺘﮕﺮ و همکاران
مخفف MLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Meaning in Life Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﯿﮕﺮ و همکاران (٢٠٠٦) ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ آن اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ آن در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار اﺑﺘﺪا ٤٤ آﯾﺘﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ١٧ آﯾﺘﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﺑﺎ ﺣﺬف ٧ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ١٠ ﮔﻮﯾﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي استیگر و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٦) اﻋﺘﺒﺎر زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎ ٠/٨٦ و زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻌﻨﺎ ٠/٨٧ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ استیگر و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٦) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٠ و ٠/٧٣ اﺳﺖ. ﺟﻤﺎﻟﯽ (١٣٨٢) ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ، از روش اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. وي ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، ٠/٩١ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﻤﺎﻧﻔﺮ، ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮي و ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ (١٣٩١) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، ٠/٨٩ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺼﺮآﺑﺎدي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٢) رواﯾﯽ ﺳﺎزه و ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۸۵

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وزن

۱۹۹۱

پرسشنامه ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۹۷

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ یا مقیاس حس انسجام

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۸۵