پرسشنامه ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ انتقال مهارتهای مدیریتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان نخعی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ انتقال مهارت های مدیریتی ﺗﻮﺳﻂ نخعی (١٣٩٣) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ انتقال مهارت های مدیریتی ﺷﺎﻣﻞ ٣٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ انتقال مهارت های مدیریتی را ارزیابی کند. در پژوهش نخعی (١٣٩٣)، پایایی را با استفاده از آزمون مقدماتي بر روي نمونه‌اي مشابه نمونه اصلي ولي كوچك‌تر از آن مورد بررسي قرار دادیم. بنابراين پس از تهيه پرسشنامه‌، تعداد ٤٠ نسخه از آن تكثير و بوسيله پاسخگويان تكميل گرديد. سپس داده‌هاي جمع‌آوري شده را كُدگذاري نموده و با استفاده از نرم‌افزار كامپيوتري (spss) پايايي گويه‌ها را با استفاده از آزمون پايايي سنج آلفا كرونباخ محاسبه نموديم كه نتايج آن براي کل پرسشنامه ٠/٧٧ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

۲۰۰۲

مبانی نظری راهبردهای مدیریتی

مبانی نظری مهارتهای زندگی

مبانی نظری مهارت های مدیریتی

پرسشنامه دانش مدیریتی

۱۳۸۵

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

۱۳۹۱

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

۲۰۰۷

پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی