پرسشنامه ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻨﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان ﮐﻤﭙﯿﺰ و همکارن
مخفف PLOC
نام انگلیسی پرسشنامه Parental Locus of Control

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﯿﺰ، ﻻﯾﻤﻦ و ﭘﺮﻧﺘﯿﺲ دان (١٩٨٦) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ٤٧ ﮔﻮﯾﻪ و ٥ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻨﯽ به کار ﻣﯽ رود. ﮐﻤﭙﯿﺰ و همکاران (١٩٨٦) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ پرسشنامه ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ٠/٩٢ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﮐﻞ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از ٠/٥٦ ﺗﺎ ٠/٧٧، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب دارد. پرسشنامه ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ دار ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﮐﻠﯽ، اﺣﺴﺎس ﮐﻔﺎﯾﺖ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ، اﻓﺮاط ، ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﮐﻮدك ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﻘﺶ ، رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﺧﻮﺑﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮﺑﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه A و B ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ آن در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻣﺒﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮ

۲۰۰۵

پرسشنامه ﮐﻨﺘﺮل ﻓﮑﺮ

۱۹۹۴