پرسشنامه ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻼﻗﯿﺖ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان واﻧﮓ و ﭘﺎﻧﮓ
مخفف BTCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Barriers to Creativity Questionnaire

توضیحات تکمیلی

واﻧﮓ و ﭘﺎﻧﮓ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﺳﺎل ٢٠٠٣ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺘﻞﻫﺎي ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ٢٠ ﻫﺘﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ٢٥ ﻣﺎﻧﻊ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺲ از ﺣﺬف آیتم ﻫﺎي ﺗﮑﺮاري و وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ١٧ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. واﻧﮓ و ﭘﺎﻧﮓ (٢٠٠٣) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺎﻟﻌﯽ ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٩) ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در دﺳﺘﺮس، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ (آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ =٠/٧٥١) اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﺳﺎزه و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.